ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

بست کابل

بست چنگالی عایق دار TAC12

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC16

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC20

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC25

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC28

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC32

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC40

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی عایق دار TAC48

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی معمولی TAC12

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی معمولی TAC16

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی معمولی TAC20

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست چنگالی معمولی TAC25

برای نگهداری و محکم کردن لوله ها و انواع کابل ها سر جای خود اغلب از انواع بست ها به خصوص بست چنگالی استفاده می شود. آن ها همچنین باعث حفاظت بیشتر از سیم ها و کابل های برقی ساختمان شده و می توانند آن ها را مرتب سازی و دسته بندی کنند. همانطور که از نام بست چنگالی پیداست یک پایه شبیه به چنگک دارد که داخل ریل بست چنگالی محکم می شود و به کمک یک پیچ در قسمت بالای آن می توان آن را تنظیم و محکم نمود. در واقع همین گیره ی چنگکی شکل است که باعث اتصال محکم بست چنگالی به ریل بست چنگالی می شود.

بست کابل وسیله‌ای پرکاربرد در تاسیسات برقی است که می‌توان به کمک آن کابل‌های برق را سازماندهی و مهار کرد تا از پارگی و آسیب دیدن آن‌ها جلوگیری شود. بست های کابل در فواصل مشخصی کابل،‌ سیم و دیگر تجهیزات الکتریکی را به دیوار متصل می‌کنند و موجب هدایت، اتصال با آرایش منظم و ثابت و بدون حرکت ماندن ‌آن‌ها می‌شوند همچنین استفاده از بست سیم عایق دار در پروژه‌های ساختمانی که برق کشی به صورت روکار می‌باشد بیشتر است زیرا دارای امنیت بالاتری می‌باشد.

  بست دیواری کابل

انواع بست کابل برق صنعتی

بست ها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه انواع بست سیم برق را نام خواهیم برد:

بست کابل ریلی : این نوع از بست برق تا حد زیادی امنیت را در سیم کشی‌ها افزایش و سوراخ کاری دیوار را کاهش می‌دهد. در نتیجه شما می‌توانید یک کابل کشی طولانی را به راحتی انجام دهید.

بست کابل دیواری : این بست‌‌ها خود دارای سه نوع عایق دار، مخابراتی و رولپلاک دار می‌باشند. همچنین لایه پلاستیکی که روی آن‌ها قرار دارد در برابر رطوبت و سایش مقاومت زیادی نشان می‌دهند.

بست کابل چنگالی : دارای دو نوع بست چنگالی معمولی و عایق دار می‌باشد. و دارای ظاهری مانند چنگک است.

ویژگی های بست سیم برق

  • هزینه پایین
  • آب بندی مناسب
  • مدیریت آسان کابل
  • نصب سریع و آسان
  • استحکام و ایمنی بالا
  • دارای سایز بندی‌های متنوع
  • عدم آسیب به سیم و کابل برق
  • نگه داری کابل‌ها با سایز‌های مختلف
  • مقاومت بالا در برابر فرسودگی و رطوبت

جنس انواع نگهدارنده کابل برق

این نوع از بست‌ها دارای جنس‌های مختلفی می‌باشند و با شرایط محیطی و مقاومتشان در برابر عوامل بیرونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در ادامه به تعدادی از آن‌ها خواهیم پرداخت:

نایون یا بست کابل پلاستیکی

متداول ترین ماده برای اتصالات کابل نایلون است که ماده‌ای سخت با مقاومت حرارتی مناسب می‌باشد. این مواد در محدوده دمایی گسترده‌ای مورد استفاده قرار می گیرد و در برابر خوردگی مقاومت می‌کنند.

پلی پروپیلن

اگر به دنبال بستی مقاوم در برابر مواد شیمیایی هستید، این بست پلاستیکی کابل‌‌ها بهترین انتخاب هستند. این محصول از نوع نایلونی انعطاف پذیرتر است.

فولاد ضد زنگ یا بست کابل فلزی

بست عایقدار کابل با جنس فولاد ضد زنگ مقاومت کششی بالایی دارد و در دمای بسیار بالا نیز می‌توان از آن‌ استفاده کرد. دارای دو نوع می‌باشد که یک نوع آن برای مصارف عمومی و کاربردهای داخلی استفاده می‌شود و نوع دیگر آن زمانی که خوردگی یک تهدید به حساب می‌آید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بست روکار کابل

مزایا و کاربرد بست روکار کابل

بست سیم برق، کابل‌ها و سیم‌ها را به طور منظم و بدون آسیب دیدگی در کنار هم نگه می‌دارد. این کنار هم نگهداشتن کابل‌ها به طور کلی در شرایطی که نیاز دارید تجهیزات الکتریکی خود را به صورت روکار نصب کنید بسیار مورد استفاده می‌باشد تا باعث نظم و ساختاردهی شود. همچنین این ابزار، برای نصب محصولات دیگری مانند لوله فلکسیبل در موارد ساختمانی، صنعتی و بسیاری موارد دیگر استفاده می‌شود.

با استفاده از این بست عایقدار کابل‌ها، ایمنی کابل‌های مختلفی که از تابلو برق خارج می‌شوند نیز بالاتر می رود. زیرا با جداسازی کابل های ختلف از یکدیگر از اتصالات ناخواسته جلوگیری می‌شود و برای تعمیر و شناسایی کابل های خراب نیز سرعت کار را بسیار بالا می برند.

بست کابل الکتروکارن

قیمت بست کابل

بست های کابل در سایزهای مختلف و اندازه‌های گوناگون در بازار وجود دارند و همانطور که گفته شد در بسیاری از صنایع پرکاربرد هستند. اما چیزی که بین همه آن‌ها مشترک است، روش موثر برای مدیدریت کابل و سیم‌ها می‌باشد، زیرا آن‌ها به دلیل هزینه پایین و سهولت استفاده به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما برای خرید و مشاوره فنی درباره بست کابل می‌توانید با همکاران ما در فروشگاه الکتروکارن تماس حاصل فرمایید.