ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

بست کابل دیواری

بست کابل دیواری عایق‌دار 8mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 8میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 10mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 10میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 12mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 12میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 15mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 15میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 18mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 18میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 20mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 20میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 22mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 22میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 25mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 25میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 28mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 28میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 32mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 32میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 35mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 35میلی متر  

بست کابل دیواری عایق‌دار 38mm

بست کابل، برای اتصال سیم و لوله، به دیوار یا سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این تجهیزات می‌تواند امنیت اتصال را افزایش دهد و از وارد شدن آسیب به کابل، جلوگیری کند. بست کابل دیواری، یکی از انواع این بست‌ها است که استفاده‌ی زیادی در زمینه‌های صنعتی دارد. از این نوع بست، به عنوان بست لوله شلاقی فلزی نیز استفاده می‌شود. کاربردهای بست کابل دیواری عایق‌دار به طور کلی در هر جایی که نیاز به محافظت بالاتری داریم، مثلا در هنگام کار با کابل‌ها، توصیه می‌شود از این نوع بست‌ عایق دار استفاده کنید. علاوه بر محافظت بیشتر و افزایش ایمنی، استفاده از این مدل بست باعث می‌شود تا کابل از آسیب‌هایی مانند زخمی شدن در امان باشد. استفاده از این بست‌ها، در صنایع خودروسازی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، نصب انواع لوله‌های برق، آب و گاز، و سیستم‌های مانیتورینگ و کنترل مدار بسته، رایج است.   سایز: 38میلی متر  

بست کابل دیواری چیست؟

همانطور که از نام عبارت بست کابل دیواری پیداست این نوع بست ها بر روی دیوار و انواع سطوح مختلف نصب و مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع بست کابل دیواری

  • بست کابل دیواری مخابراتی
  • بست کابل دیواری رولپلاک دار
  • بست کابل دیواری عایق دار

ضمنا هر کدام از مدل بست های فوق در اندازه ها و سایز های متنوعی در فروشگاه الکتروکارن موجود می باشند.

کاربرد بست کابل دیواری

به طور کلی بست کابل های دیواری برای کابل های برق استفاده می شود. طریقه استفاده از آن به بهترین شکل نیز نصب آن ها در فواصل ۳۰ سانتی متری روی کابل مورد نظر و بر روی سطح مورد نظر می باشد. این یک فاصله مناسب و مطابق با نظر کارشناسان فعال در این حوزه است.

بست کابل های دیواری توانایی و مقاومت نسبتا بالایی در نگهداری کابل و تحمل وزن آن (البته در تعداد رشته پایین) داشته و موجب افزایش نظم پروژه های سیم کشی در ابعاد مختلف می شوند.

بست کابل دیواری بر خلاف اندازه ی کوچکش استفاده و کاربرد وسیعی در صنعت برق داشته و از مزایای آن می توان به نصب راحت و قیمت مناسب آن اشاره کرد.

بر خلاف بست کابل ریلی که در جا هایی استفاده می شود که تعداد رشته های موازی بالایی در آن واحد از کنار هم عبور می کنند بست کابل دیواری در قسمت هایی از پروژه استفاده می شود که تعداد این رشته ها نسبتا کم است.

علت این امر هم مسلما این است که در این نوع بست ها از هیچگونه ریلی استفاده نمی شود و نمی توان از نظر استحکامی آن را با بست های ریلی مقایسه کرد.

بست کابل های دیواری را همچنین می توان به عنوان بست لوله و یا بست سیم و به طور کلی به عنوان بستی برای انواع رشته های مختلف در نظر گرفت و استفاده کرد.

مزایای بست کابل دیواری

  • نصب انواع بست کابل دیواری به آسانی بر روی سطوح مختلف صورت می پذیرد
  • مقرون به صرفه بودن به نسبت کیفیت و کاربرد آن
  • در مدل بست کابل رولپلاک دار نیازی به رولپلاک مجزا نیست و خود بست به تنهایی قابل نصب است
  • افزایش نظم پروژه های سیم کشی ساختمانی و…

راهنمای انتخاب بست کابل دیواری

در نظر داشته باشید که موضوع ایمنی یکی از موارد جدا نشدنی از هر کاری به خصوص کار در این حوزه می باشد. لذا برای تهیه بست دیواری برای کابل های برق خود پیشنهاد می کنیم تا حتما از بست عایق دار استفاده نمایید.

در نهایت برای داشتن بهترین انتخاب متناسب با نیاز خود نیز می توانید با کارشناسان تیم الکتروکارن تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما به صورت رایگان شما را در این خصوص راهنمایی کنند